שימוש כלים חדשים בפסח בתוך מגפה – האפשרויות להקנות לגוי

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: יצא פסק כן בארצה”ב מן הרבני אמריקה באסיפה לכל הקהילות שאין לעשות טבילת כלים חדשים במקווה טהרה מפני מצב כ”כ מסוכן כן ופיקוח נפש אלא ימכר לגוי וישאל ממנו, ואחרי פסח יקנה ממנו ובכך פטור מן הטבילה לפסח. שעת הדחק. אין יוצאים מן הבית כאן, והמון אנשים מתים יום יום, רק היום קרוב משפחה הובא לבית חולים, ואב שכן אחד נפטר בנוי יורק. כאן בעיר אב של ד’ ילדים נפטר השבת ואשתו הובאה לבית חולים, שכן של ידידה של אשתי הלך לישון ואינו קם עוד. אלו רק דוגמאות מתוך המון רחמנא ליצלן.

לפיכך רציתי לבקוד עם החברים כאן אם אופן כזה טוב כדי להשתמש הכלים חדשים בפסח. וכך הדבר שכבר שאלתי לכם ועשיתי במכונת קפה שאי אפשר לעשות טבילה ויכולה לקלקל אם יטבלו, והיינו לומר לב’ יהודים עדים כשרים שאני חייב לגוי פלוני חמש כוסות וחמש צלחות וכו’ דהיינו אודיתא. ושהגוי יהיה מודע על זה – וגוי נאמן זה אינו גר כאן אלא במדינה אחרת. ואז אני אשאל ממנו הכלים להשתמש בפסח דהיינו הכלים שלו וכיון שכך פטורים מן הטבילה ככול כלי נכרי. ואחרי הפסח אני אקנה ממנו בחזרה, כדי שיהיה הדבר אמיתי ולא הערמה.

מתוך זה התעוררו שאלות אלו:

א. כיון שאי אפשר הן מן הפסק דין רבני אמריקה הן מן דינא דמלכותא להיפגש אנשים ללא צורך ממש, האם זה עובד אם אני אשים ב’ עדים כשרים בקו טלפון וממול מחשב במצלמה ואעשה אודיתא לפניהם באופן כזה שאפשר לעשות בלי להיות בסכנה? או רק עובד בחיים ממש, לבי נוטה שכן עובד מ”מ אני לא כלום ובאתי לבדוק.

ב. הנראה שאין שום עיכוב להגוי להיות בעל דברים מאז שמודע לו על ענין והעיקר אצל הב’ עדים כשרים ולא כ”כ תלוי בו רק שיהיה מודע על זה שאני חייב לו ומתוך כך קיבל הכלים.

ג. בעת הקניה בחזרה כיון שהוא במדינה אחרת, האם מועיל הקניה בדרך פיי פל (PAYPAL), כיון שהוא רחוק ואי אפשר לתת כסף ממש. הוא בא לכאן כל שנה אבל שנה זו של מגפה ברור שאין לבוא.

ברכה והצלחה,
בריאות הגוף והנשמה ושלא תשלוט שום מגפה על עם ישראל.

תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה, כדי להקנות לגוי מרחוק, ישנם שני עצות: א. שיקנה בקניין אודיתא – שיודה בפני שני עדים כשרים שהכלי שייך לגוי פלוני. אמנם צריך שיהיה בפני שני עדים כשרים, ולא מועיל הודאה בטלפון. לכן כדאי יקרא לשני שכנים מהמרפסת ויודה בפניהם. ב. שהגוי יעביר העברה בנקאית של סכום קטן עבור הכלי, ובזה הוא קונה את הכלי. מאחר וקניין כסף מועיל בגוי בדיעבד. בהצלחה.

מקורות:

קניין אודיתא צריך בפני שני עדים – ראה קצות סימן מ. וסימן קצה. העברה בנקאית נחשב לקניין כסף, כך היא דעתו של הגאון הרב מנדל שפרן, הובא בקובץ הישר והטוב. קניין כסף בגוי ראה ערוך השולחן חושן משפט סימן קצד סעיף י: ובמטלטלין דעת רוב רבותינו דקניינו  (של גוי) הוא רק במשיכה ודעת רש”י ז”ל דקניינו הוא רק בכסף [בכורות ג’ ב] ודעת הרמב”ם בפ”א מזכייה דקונה בין בכסף בין במשיכה והעיקר לדינא כדעת רוב הפוסקים וביו”ד סימן ש”ך חששו רבותינו הטור והש”ע בבכור גם לדעת רש”י והוא חומרא בעלמא [הגר”א סקי”א] מפני חומר קדשים בחוץ ושם סימן קמ”ו כתבו כדעת רוב הפוסקים דמשיכה קונה והטעם כיון דישראל מישראל קונה בכסף מן התורה וכתיב או קנה מיד עמיתך משמע דיש חילוק בין עמיתך לאינו עמיתך ומדעמיתך בכסף מסתמא שלא לעמיתך במשיכה ואין לומר בין בכסף בין במשיכה דמדלעמיתך בחדא שלא לעמיתך נמי בחדא [שם י”ג א] ואין חילוק בין ישראל מגוי או גוי מישראל [ש”ך] וקניין מסירה נ”ל דאינו בגוי דזהו תקנתא דרבנן כמ”ש בסי’ קצ”ז ולא מצינו שתקנו בגוי ויש מהגדולים שכתבו דבמקום שא”א לעשות משיכה קונה קניין כסף [הג”א פ”ד דב”מ ותשו’ מיימוני קניין סימן ה’ בשם הר”י מוינא] וכדאי הגדולים האלו לסמוך עליהם בפרט שלדעת רש”י ורמב”ם מעיקר הדין כן הוא ויש להסביר דבר זה דכמו בישראל דמן התורה אינו קונה רק בכסף מ”מ במקום דלא שייך כסף כגון במתנה קונה במשיכה מן התורה כמו כן בגוי דקניינו מן התורה במשיכה במקום שא”א כגון שהסחורה היא בריחוק מקום וכה”ג קונה בכסף וכן כשמוכר דבר דאין שייך בו משיכה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל